Ogłoszenie - asystent

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich

poszukuje pracownika na stanowisko

Asystent rodziny

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Miejsce pracy: praca z rodziną w miejscu zamieszkania, w miejscu wskazanym przez rodzinę oraz
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich.

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

- nieposzlakowana opinia

- prawo jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy.

 

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

-wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub
praca socjalna lub

-wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub
rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na
podstawie ust.3 (Rozporządzenie MPiPS z dn.09 grudnia 2011r.) i udokumentuje, co najmniej roczny
staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

-wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co
najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

-nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona
ani ograniczona

-nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

skarbowe

-wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika
z tytułu egzekucyjnego

Wymagania dodatkowe:

- znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy
społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania
narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, kodeks rodzinny i opiekuńczy


Do zadań asystenta rodziny należą w szczególności:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
z pracownikiem socjalnym;

- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu
pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy
zastępczej

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

- wspieranie aktywności społecznej rodzin;

- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie
prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i
rodzin;

- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

- sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz
dziecka i rodziny;

- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc
przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

Wymagane dokumenty:

1. CV i list motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.
CV należy opatrzyć klauzulą: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) ".

2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, świadectw pracy, zaświadczeń
o zatrudnieniu.

3. Oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych.

4. Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Oświadczenie kandydata, iż nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza
rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona – w przypadku kandydata, który jest rodzicem.
6. Oświadczenie kandydata, iż wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek
wynika z tytułu egzekucyjnego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katach Wrocławskich ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie, pokój nr 7, z dopiskiem „ASYSTENT RODZINY” do dnia 21.08.2017 r. do godz. 13ºº. (decyduje data stempla pocztowego)
Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o dalszych czynnościach związanych z rekrutacją. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS Kąty Wrocławskie.

 

Kierownik GOPS

Danuta Rutkowska


 

Załączniki do pobrania

1 ogłoszenie- asystent.odt (ODT, 10KB) 2017-07-26 13:14:39 45 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Chmurzyńska 26-07-2017 13:14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Chmurzyńska 26-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Chmurzyńska 28-08-2017 15:18:31